Μέλη

Η Εταιρία αποτελείται από τακτικά και επίτιμα μέλη.

Ι. Τακτικά μέλη της Εταιρίας μπορούν να εγγραφούν:

α) Πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών Σχολών που το βασικό τους πτυχίο ή το αντικείμενο ή η επαγγελματική τους ενασχόληση είναι σχετική με τη Ζωική παραγωγή.

β) Απόφοιτοι Τεχνολογικών Ιδρυμάτων με Μεταπτυχιακό τίτλο στη Ζωική παραγωγή, 

γ) Συνεταιριστικές κτηνοτροφικές οργανώσεις κάθε βαθμού, Νομικά Πρόσωπα και άλλες Οργανώσεις και Οργανισμοί που έχουν ως αντικείμενο τη Ζωική παραγωγή. Η εκπροσώπηση των ανωτέρω στις Γενικές Συνελεύσεις γίνεται από τους Προέδρους τους ή τους νόμιμα εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους.

δ) Φυσικά πρόσωπα με αναγνωρισμένη δραστηριότητα στη Ζωική παραγωγή.

ΙΙ. Επίτιμα μέλη εκλέγονται προσωπικότητες που έχουν διαπρέψει στη Ζωοτεχνική Επιστήμη καθώς και άτομα που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στην Εταιρία και την αγροτική παραγωγή με πρόταση 3 τουλάχιστον μελών και έγκριση του Δ.Σ. Τα επίτιμα μέλη έχουν τα ίδια δικαιώματα με τα τακτικά, εκτός από το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι.

Αίτηση εγγραφής μέλους (word)

Ετήσια συνδρομή μελών