ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

            Σας γνωρίζουμε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της Εταιρείας συγκαλείται την 3η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 στο Κτήριο Ι. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Τα θέματα της ημερησίας διάταξης είναι τα ακόλουθα:

  1. Απολογισμός πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου
  2. Ισολογισμός παρελθούσης χρήσης
  3. Έγκριση Προϋπολογισμού 2018
  4. Ανακοινώσεις – Προτάσεις

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία την ανωτέρω ημερομηνία, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την 17η Ιανουαρίου 2018. Αν και κατά την ημερομηνία αυτή δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 31η Ιανουαρίου 2018 ημέρα Τετάρτη την ίδια ώρα (14.00) και στον ίδιο τόπο.

Περισσότερες Πληροφορίες

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

    ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Γ. ΖΕΡΒΑΣ                            ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κ. ΦΕΓΓΕΡΟΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Ε.Ζ.Ε.)

Η Ελληνική Ζωοτεχνική Εταιρεία (Ε.Ζ.Ε.) αντιλαμβάνεται τη σημαντικότητα της
σύνδεσης της πρωτογενούς παραγωγής με την μεταποίηση με σκοπό την παραγωγή
ποιοτικών και ανταγωνιστικών προϊόντων. Ορισμένα από τα προϊόντα μας έχουν μία εγγενή
μοναδικότητα η οποία πηγάζει από πολλούς παράγοντες που συνιστούν την ταυτότητά τους.
Στην κορυφή, ίσως, της πυραμίδας αυτών βρίσκεται η φέτα, η οποία μέσω των σπάνιων
χαρακτηριστικών της που απορρέουν από την ιδιαίτερη χλωρίδα του τόπου μας, τις
εδαφοκλιματικές συνθήκες καθώς και τις μακραίωνες παραδόσεις μας στον τρόπο
παραγωγής της, έχει στοιχειοθετήσει με τον καλύτερο τρόπο τον χαρακτήρα της
Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ), αναγνωρισμένο επίσημα από την
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).... περισσότερα